Schuldhulpverlening

RegioBalans zoekt een nauwere samenwerking met gemeenten.

Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentellijke schuldhulpverlening van kracht geworden. Een belangrijk aandachtspunt van de overheid  om deze wet te ontwikkelen is het voorkomen en wegnemen van drempels die de participatie van burgers belemmeren. Het is economisch niet verantwoord en uit sociaal oogpunt niet wenselijk dat mensen buiten de samenleving komen te staan. Er wordt geïnvesteerd in maatregelen die de mogelijkheden tot participatie vergroten. Waarbij participatie op de arbeidsmarkt voorop staat. Een belemmering bij arbeidsparticipatie zijn problematische schulden. Het wordt van groot belang geacht om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Hiervoor zijn schuldenaren in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Als mensen toch hulp nodig hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht. Het is aan de gemeente om hen snel, effectief en het liefst zo vroeg mogelijk te helpen. Op bovengenoemde wetgeving is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Per 1 januari 2014 is de nieuwe wet curatele, bewindvoering en mentorschap in werking getreden. Dit betekent dat onder andere verkwisting ook een grond werd om meerderjarige personen onder beschermingsbewind te stellen. Hiermee is een wettelijke basis gelegd voor personen met problematische schulden. Dit had een verdere toename van deze groep voor beschermingsbewind tot gevolg. Daarom is een goede samenwerking tussen schuldhulpverlening en bewindvoering van belang.

De NVVK beschouwt beschermingsbewind als een waardevol instrument om de financiële situatie van cliënten te stabiliseren.

In de fase tussen aanmelding en intake bij schuldhulpverlening dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen zogenaamde niet willers en niet kunners. Mensen zijn namelijk niet altijd in staat om de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn van vier weken aan te leveren.

Zodra er sprake is van stabilisatie kan de cliënt voor een schuldregeling worden overgedragen naar de gemeente. Ook tijdens de schuldbemiddeling blijft de cliënt onder beschermingsbewind

Cruciaal is het eerste gesprek binnen vier weken. Is duidelijk dat er sprake is van onmacht van de cliënt dan kan beschermingsbewind als instrument worden ingezet om te komen tot een financieel stabiele situatie waardoor geen nieuwe schulden ontstaan en de mogelijke situatie opgelost kan worden. De hoofdtaak van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren ofwel het beschermen van het vermogen van de cliënt. Dat wil zeggen dat hij ervoor moet zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Iemand die onder bewind staat is voor de wet handelingsonbevoegd.

De maximale wachttijd voor schuldhulpverlening bedraagt vier weken en voor bedreigende schulden 3 werkdagen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over doorlooptijd, teweten het aantal weken tussen het eerste gesprek en het bereiken van resultaat.

Binnen RegioBalans onderhouden de bewindvoerders de contacten met schuldeisers, deurwaarders, incassobureaus en de gemeentelijke schuldhulpverlening. De bewindvoerder maakt op de achtergrond de dossiers op. Hierdoor zijn wij in staat om het schuldendossier zo effectief mogelijk op te pakken en kunnen we ervoor zorgen dat onze cliënten zo snel mogelijk naar de schuldhulpverlening kunnen.